0

Regulamin konkursu pod nazwą „Zrób Pinto prezent na Mikołajki”
§1 Postanowienia Ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest JiMi Dagmara Choińska ul Nadrzeczna 3K Konstantynów Łódzki identyfikującą się numerem NIP 7311947805, REGON 526260484 dalej zwany „Organizatorem”.
2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Konkurs rozpoczyna się dnia 04 grudnia 2023r. godz. 12:00, a kończy się dnia 6 grudnia 2023 r. o godz. 23:59:59 czasu polskiego.
§2. Uczestnicy i zasady Konkursu
1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:

1. zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;( udział w konkursie oznacza akceptacje tego punktu regulaminu)
2. ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
3. zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
4. posiada konto w serwisie Facebook
5. wykona Zadanie Konkursowe.
3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2 Regulaminu.
4. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
5. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik zamieści na w serwisie Facebook pod wskazanym postem wypowiedź konkursową na temat: „Komu Mikołaj przyniesie mikołajkowy zestaw od Pinto ?”, – oraz poda kolor zestawu- warunki konieczne.
6. Dodatkowo udostępni post , i dołączy do obserwatorów profilu @pintowearcom (dalej: Zadanie Konkursowe)., zaprosi do udziału znajomych warunek niekonieczny, opcja wyboru indywidualnego
7. Wykonanie Zadania Konkursowego oznacza np.:
– zamieszczenie pod postem konkursowym zamieszczonym w serwisie Facebook pod adresem URL: https://www.facebook.com/pintowearcom/posts/pfbid0wJ7wjAbWd9smzAohDBzipob7qd4efNQT8DwjueR4yQ4Afs2AGpGmPJmprcidkwcPl
komentarza będącego w którym „Napisz w komentarzu Imię osoby której Mikołaj przyniesie Zestaw Czapka i Komin od Pinto Wear., oraz kolor Pintowego zestawu?”
7. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.
8. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie 1 (słownie: jeden) raz. ( wykonanie dodatkowych warunków, zwiększa szanse o 1) Przy wykonaniu warunków koniecznych i dobrowolnych uczestnik otrzymuje łącznie dwie szanse.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:
a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
b) działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Facebook
c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook
d) naruszają regulamin serwisu Facebook
e) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne.
§ 3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych
1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.

§4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 2-osobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu wyłoni zwycięskich Uczestników konkursu w liczbie 3 (słownie: trzech)
3. Zwycięzcom Konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:

1. – Wybrany Kolor Zestawu Czapka i Komin plus kod rabatowy 20% na zakupy na platformie www.pintowear.com
2. – indywidualny kod rabatowy w wysokości 20% na zakupy na platformie www.pintowear.com
3. – indywidualny kod rabatowy w wysokości 20% na zakupy na platformie www.pintowear.com

1.
4. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
5. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 07.12.2023 r. na podstawie losowania.
6. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenia listy Zwycięzców wskazujących nazwy profili w profilu Organizatora w serwisie Facebook najpóźniej dnia 10.12.2023 r. Ponadto informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcom w wiadomości prywatnej w serwisie Facebook
7. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 14 dni od dnia wysłania przez Organizatora, wiadomości prywatnej o wygranej informacji niezbędnych przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail.
8. W przypadku nie przekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
10. Każda Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora za na adres wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 7 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody, tylko jeden raz.
11. Fundatorem Nagród jest Organizator.
12. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
13. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
14. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko raz.
15. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora.
16. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.
§5. Dane Osobowe
1.
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres Nadrzeczna 3k Konstantynów Łódzki 95-050 oraz na adres e-mail biuro@pintowear.com
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – realizacja umowy, art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Laureatów również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Konkursie i wydania Nagród Zwycięzcom, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.
6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail biuro@pintowear.com
8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.
9. Dane osobowe nie są transferowane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
10. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.
§ 6. Reklamacje
1.
1.
1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: „Zrób Pinto prezent na Mikołajki”.” na adres e-mail biuro@pintowear.com związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.
2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.
3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.
§7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.
1.
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.12.2023 r.
2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem. www.pintowear.com
5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
7. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związana.
8. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.
9. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.

10. Uczestnik zwolnienia serwis Facebook z odpowiedzialności za przeprowadzany konkurs” oraz przyjmuje do wiadomości ,że promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez Facebook ani z nim związana”.

PINTO Wear fanpage
Grupa Girls of Pinto
PINTO Wear
Kanał Girls Of Pinto
PINTO Wear TikTok